Đội nghi thức làm lễ chào cờ đầu mỗi tuần

Chào cờ đầu mỗi tuần

Đội nghi lễ chuẩn bị cho công tác chào cờ