Tập huấn cách thức thực hiện cho tất cả CB-GV-NV

Tiến hành thực hiện công tác kiểm định chất lượng nhà trường năm học 2017-2018